Βιώσιμες Αγροδιατροφικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες

SASC2
 •  

  Βιώσιμες Αγροδιατροφικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες (ΒΑΕΦΑ)

  Sustainable Agrifood Supply Chains (SASC)

   

  Η Ομάδα SASC στοχεύει στην καθιέρωση του ΑΠΘ ως φορέα αριστείας στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση λειτουργιών βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων αγροδιατροφικών προϊόντων. Εξειδικεύεται στους τομείς:      

  (i)  Υγεία, τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία και                         

  (ii) Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων.

   

  Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
  • Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ
  • Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

   

   


 •  

  Τα μέλη της ομάδας SASC ασχολούνται με τα εξής ερευνητικά θέματα:

  1: Διαχείριση Βιώσιμων Εφοδιαστικών Αλυσίδων SSCM

  Έργο: EN.I.R.I.S.S.T.  Ευφυείς Ερευνητικές Υποδομές σε Εφοδιαστικές Αλυσίδες & Logistics.

  Στόχος: Στρατηγικός, τακτικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων  ευπαθών προϊόντων: Χρήση γραμμικών, μη-γραμικών και πολυκριτηριακών μοντέλων επιχειρησιακής έρευνας, διαχείρισης αποθεμάτων & προβλέψεων.

  2: Αυτόνομα Συστήματα στην Εφοδιαστική

  Στόχος: Σχεδίαση αυτόνομων συστημάτων αισθητήρων (IoTs) και οχημάτων σε εφοδιαστικές αλυσίδες και ειδικότερα σε αποθήκες, σε βιομηχανικούς χώρους και σε αγροδιατροφικές αλυσίδες.

  Στόχος: Σχεδίαση αυτόνομων συστημάτων last mile logistics.

  3: Κυκλική Βιο-οικονομία

  Έργο: Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα | BIOREGIO

  Στόχος: Η τόνωση της ευρωπαϊκής κυκλικής οικονομίας στο πεδίο των ρευμάτων οργανικών υπολειμμάτων μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες και τα μοντέλα συνεργασίας.

   


 •  

  Στόχοι των δράσεων της ομάδας είναι:

   

  • H συλλογή και ανάλυση πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων (data analytics) εφοδιαστικών αλυσίδων.
  • Ο σχεδιασμός, διοίκηση και βέλτιστη διαχείριση βιώσιμων αγροδιατροφικών αλυσίδων.
  • Η ανάπτυξη ποιοτικών και ποσοτικών προτύπων και τεχνολογικών λύσεων για βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες.

   


 •  

  Άτομο επικοινωνίας: Δημήτριος Βλάχος, Καθηγητής (Συντονιστής)
  Τηλέφωνο: +30 2310 995969
  Emailvlachos1@meng.auth.gr