Έντυπο υποβολής πρότασης διεπιστημονικής ομάδας ερευνητικών δραστηριοτήτων