Έντυπο υποβολής πρότασης διεπιστημονικής ομάδας Παροχής Υπηρεσιών