Το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας

 
To Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2014, σηματοδοτώντας την επιδίωξη του ΑΠΘ να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της έρευνας για την ανάπτυξη της χώρας και να διαμορφώσει νέες πιο αποτελεσματικές δομές διεπιστημονικής συνεργασίας. Από το 2015 μέχρι σήμερα, και έπειτα από τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, έχουν ενταχθεί σε αυτό 22 ερευνητικές ομάδες.
 
Βασική αποστολή του ΚΕΔΕΚ αποτελεί η προώθηση και ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας σε ένα ανοικτό και συνεργατικό περιβάλλον αριστείας, το οποίο αξιοποιεί τις ερευνητικές υποδομές του ΑΠΘ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, διευρύνει τη συνέργεια του Πανεπιστημίου με την Κοινωνία και συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
 
Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής έχουν τεθεί οι ακόλουθοι στόχοι:
  • Διαμόρφωση διεπιστημονικής κουλτούρας
  • Ενίσχυση της αριστείας
  • Προσέλκυση νέων επιστημόνων
  • Αποτελεσματικότερος συντονισμός των μεγάλων ερευνητικών υποδομών
  • Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και καινοτομίας προς όφελος του Ιδρύματος
  • Μετάδοση της γνώσης και μεταφορά της τεχνολογίας
  • Δημιουργία ενός ισχυρού ερευνητικού πόλου στον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο
  • Ενδυνάμωση της εθνικής οικονομίας.
 
Με αυτό τον τρόπο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ως κύριος ερευνητικός εταίρος στον χώρο της Βόρειας Ελλάδας, θα συνεχίσει να πρωτοπορεί στην παραγωγή νέας γνώσης με καινοτομικές δράσεις σε μεγάλο εύρος θεματικών πεδίων, απαντώντας στις προκλήσεις της νέας χρηματοδοτικής περιόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηρίζοντας, παράλληλα, την αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.