Συχνές ερωτήσεις

Το ΚΕΔΕΚ είναι το Ερευνητικό Κέντρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το οποίο στην ολοκληρωμένη του μορφή θα διαθέτει εκείνες τις τεχνολογικές και λειτουργικές υποδομές που θα του επιτρέπουν να υποδέχεται, να υποστηρίζει και να προωθεί έργα διεπιστημονικής και συνεργατικής έρευνας στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

Επιστήμες Υγείας, Τροφίμων, Γεωργίας & Βιοτεχνολογίας
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Βιώσιμη Χωρική Ανάπτυξη
Ενέργεια & Περιβάλλον: Βιώσιμη Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Οικοσυστημάτων
Σύγχρονες Επιστημονικές Τεχνολογικές και Παραγωγικές Διαδικασίες
Κοινωνικές, Οικονομικές & Πολιτικές Επιστήμες
Ανθρωπιστικές Επιστήμες & Πολιτιστική Κληρονομιά

Η υποστήριξη με άρτιες τεχνολογικά υποδομές και υψηλής ποιότητας διοικητικές υπηρεσίες, διεπιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων μεγάλης εμβέλειας, που μπορούν να συσπειρώσουν μεγάλο αριθμό κατευθύνσεων και να παράξουν κοινωνικά χρήσιμα προϊόντα σε τοπικό, εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο.

Στο Κέντρο συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες που εκπονούν διεπιστημονική και συνεργατική έρευνα υψηλότατου επιπέδου, για την αρτιότερη εκτέλεση της οποίας απαιτείται εγκατάσταση των ερευνητών σε κοινό χώρο που διαθέτει ανάλογων προδιαγραφών τεχνολογική υποδομή και υποστήριξη.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Ένταξης Έργων του ΚΕΔΕΚ, προκειμένου ένα ερευνητικό έργο να ενταχθεί σε αυτό, θα πρέπει να είναι:

(α) διεπιστημονικού χαρακτήρα και
(β) χρηματοδοτούμενο (κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης) ή να επίκειται χρηματοδότηση από εθνικό ή διεθνή φορέα (ΕΕ, διακρατική συμφωνία).

Προκειμένου ένα ερευνητικό έργο να ενταχθεί στο ΚΕΔΕΚ, θα πρέπει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου να υποβάλλει σχετική αίτηση, η οποία θα αξιολογηθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΚΕΔΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Ένταξης Έργων.

Θα γίνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους καθηγητές του ΑΠΘ εντός του Φεβρουαρίου. Οι συνοπτικές αιτήσεις/προτάσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια του Οδηγού Ένταξης Έργων.

Ναι, εφόσον αυτά πληρούν τους όρους που θέτει ο Οδηγός Ένταξης Έργων.

Σε όλα τα ερευνητικά έργα είναι σύνηθες να προβλέπεται στον προϋπολογισμό τους κονδύλιο για γραμματειακή υποστήριξη. Έτσι, η γραμματειακή υποστήριξη παραμένει εσωτερικό θέμα του κάθε προγράμματος. Η Διοικητική Γραμματεία του ΚΕΔΕΚ έχει αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν τη γραμματειακή υποστήριξη του Διευθυντή, του Επιστημονικού Συμβουλίου και των Επιστημονικών Τομέων καθώς και το συντονισμό και έλεγχο των διοικητικών λειτουργιών του ΚΕΔΕΚ.

Κατά τη φάση της πλήρους λειτουργίας του ΚΕΔΕΚ θα επιδιωχθεί η πιστοποίηση των διοικητικών λειτουργιών του αλλά και η πιστοποίηση των εργαστηρίων που θα λειτουργούν σε αυτό.