Οργάνωση

Σύμφωνα με τη Μελέτη Σκοπιμότητας του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας, αυτό απαρτίζεται από επτά Εργαστήρια Έρευνας Διεπιστημονικού Χαρακτήρα, στους παρακάτω θεματικούς τομείς:

  • Υγεία, τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία
  • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
  • Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη
  • Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων
  • Σύγχρονες επιστημονικές, τεχνολογικές και παραγωγικές διαδικασίες
  • Κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιστήμες
  • Ανθρωπιστικές επιστήμες και πολιτιστική κληρονομιά

Η προβλεπόμενη από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας διοικητική διάρθρωση του ΚΕΔΕΚ στην πλήρη λειτουργία του, εμφανίζεται στο παρακάτω οργανόγραμμα