Ιστορικό

 

2014

Υπογράφεται το συμβόλαιο αγοράς του κτιρίου για τη στέγαση του ΚΕΔΕΚ (Νοέμβριος)

Η Σύγκλητος (συνεδρίαση 2888/28-5-2014) επικυρώνει την πρόταση της Επιτροπής Διαγωνισμού 321/2013 (αγορά κτιρίου για το ΚΕΔΕΚ) για κατακύρωσή του.

Έναρξη λειτουργίας Α’ Φάσης ΚΕΔΕΚ (Φεβρουάριος)

 

2013

Εγκρίνεται από τη Σύγκλητο (συνεδρίαση 2864/23-7-13) ο Κανονισμός Διαχείρισης Μεγάλων Οργάνων.

Αποφασίζεται η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΔΕΚ με την υλοποίησης της Α’ φάσης, η οποία αφορά στη στέγαση διεπιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων που απαιτούν μόνο χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και εξυπηρετούν τους επτά ερευνητικούς τομείς του ΚΕΔΕΚ. Στόχος της Α΄ Φάσης είναι η επιτάχυνση της προετοιμασίας του ΑΠΘ στην κατεύθυνση της διεπιστημονικής έρευνας, πριν από την ολοκλήρωση των μεγάλων εργαστηριακών υποδομών.

Η Σύγκλητος (συνεδρίαση 2861/18-6-2013) ορίζει τη Διοικούσα Επιτροπή ΚΕΔΕΚ Α’ Φάση ως εξής:

  • Δημ. Κυριακίδης, καθ. του Τμήματος Χημείας (Πρόεδρος)
  • Σ. Κουίδου-Ανδρέου, καθ. Ιατρικής Σχολής, αναπλ. Πρύτανη, Αντιπρύτανις Έρευνας
  • Ν. Βαρσακέλης, καθ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
  • Κων/νος Κωτσάκης, καθ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  • Π. Μήτκας, καθ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών
  • Αθ. Σαλίφογλου, καθ. του Τμήματος Χημικών Μηχανικών
  • Ιω. Τζιφόπουλος, καθ. του Τμήματος Φιλολογίας

 

Εγκρίνονται από τη Σύγκλητο (συνεδρίαση 2860/23-5-2013) το Στρατηγικό Σχέδιο για το ΚΕΔΕΚ και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΚΕΔΕΚ.

 

2012

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού ξεκινά (Οκτώβριος 2012) την εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου για το ΚEΔΕΚ, τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΔΕΚ και του Κανονισμού Διαχείρισης Μεγάλων Οργάνων.

Κηρύσσεται άγονος (Σεπτέμβριος 2012) και ο δεύτερος διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός για την αγορά κτιρίου (ένας μοναδικός μειοδότης, με ελλιπή φάκελο).

Γίνεται (16 – 20 Ιουλίου) σειρά ενημερωτικών συναντήσεων με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, ώστε παράλληλα να εκτιμηθούν οι προθέσεις και οι κατευθύνσεις διεπιστημονικής έρευνας που μπορούν να υλοποιηθούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και οι οποίες, στην παρούσα φάση, θα υποστηρίζονται από τεχνολογίες πληροφορικής.

Παράλληλα, ορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο (συνεδρίαση 1626/26-3-12) η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού για το ΚΕΔΕΚ και αποφασίζεται να κληθούν εκπρόσωποι των 7 ερευνητικών περιοχών, όπως αυτές περιγράφονται στη “Μελέτη Σκοπιμότητας για την υλοποίηση του ΚΕΔΕΚ”, για να συζητηθούν οι εξελίξεις σχετικά με την πορεία του έργου. Αποφασίζεται η άμεση έναρξη των δραστηριοτήτων του Κέντρου (Α’ φάση ΚΕΔΕΚ) με την προσωρινή στέγαση 3 ερευνητικών περιοχών: (α) Τεχνολογιών Πληροφορικής, (β) Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και (γ) Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε κατάλληλο και διαθέσιμο χώρο κοντά στο Αριστοτέλειο και προκηρύσσεται δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προσωρινή ενοικίαση κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Με υποδείξεις της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής γίνεται διόρθωση των τευχών δημοπράτησης και τέλη Ιουλίου 2012 δίνεται η τελική έγκριση για την εκ νέου προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού. Η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας αναμένεται στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ο αρχικός διαγωνισμός (16-2-2012) για αγορά κτιρίου κηρύσσεται άγονος (οι τεχνικοί φάκελοι των προτάσεων και των δύο μειοδοτών παρουσίαζαν ουσιώδεις ελλείψεις, που δεν επέτρεπαν την συνέχιση της διαδικασίας).

 

2011

Ανάθεση της σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την αγορά κτηρίου και κατάθεση του φακέλου, σύμφωνα με τη διαχειριστική αρχή, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κατατίθεται (Σεπτ. 2011) στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο φάκελος αίτησης χρηματοδότησης του έργου της αγοράς του κτιρίου, από το ΕΠ “Μακεδονία-Θράκη 2007-2013” (άξονας προεραιότητας “75-Υποδομές Εκπαίδευσης). Η αίτηση εγκρίνεται (Νοε 2011).

 

2010

Κατατίθεται η Μελέτη Σκοπιμότητας για τη δημιουργία των επτά ΕΕΔΙΧ. Το Κέντρο που δημιουργείται ονομάζεται Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ). Εγκρίνεται η ένταξη του έργου με χρηματοδότηση 12.000.000 ευρώ για την αγορά κτιρίου για την στέγαση ΚΕΔΕΚ.

 

2008

Μετά από εισήγηση της Ολομέλειας του Ε.Λ.Κ.Ε, η Σύγκλητος (Συνεδριάσεις 2802, 2804) ενέκρινε τη σύσταση επτά Εργαστηρίων Έρευνας Διεπιστημονικού Χαρακτήρα (ΕΕΔΙΧ). Μετά την έγκριση της Συγκλήτου, αποφασίζεται από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών η σύσταση επτά ομάδων, οι οποίες θα αναλάβουν την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, των αναγκών και των προοπτικών ανά θεματική περιοχή εργασίας
 

2002-2007

Ήδη από το 2002, στο “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2002-2004” του Ε.Λ.Κ.Ε. τίθεται ως στόχος “…η ανάδειξη των ευκαιρειών που προσφέρονται από προγράμματα διεπιστημονικής συνεργασίας, ώστε να αμβλυνθούν οι διαφορές και να αποφευχθεί η δημιουργία διαφορετικών ταχυτήτων από τη μή συμμετοχή ατόμων και ομάδων σε προγράμματα” (σελ. 26). Στο “Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης του Α.Π.Θ., 2006-2015”, στις πολιτικές για την έρευνα συμπεριλαμβάνονται “η δημιουργία πλαισίου για την συστηματική αναβάθμιση της έρευνας σε όλες τις επιστήμες και ιδιαίτερα τις ανθρωπιστικές καθώς και η οργάνωση και η ενίσχυση κέντρων ερευνητικής αριστείας” καθώς και “η ανάπτυξη υποστηρικτηκών μηχανισμών για τη διεξαγωγή της ….” (σελ. 107), ενώ άξονα προτεραιότητας για την έρευνα αποτελεί “η ίδρυση-λειτουργία ερευνητικών κέντρων αριστείας” (σελ. 125).