Αποστολή-Στόχοι

Αποστολή

Αποστολή του ΚΕΔΕΚ είναι η προώθηση και ανάπτυξη διεπιστημονικής έρευνας στην πρωτοπορία της επιστήμης σε ένα ανοικτό και συνεργατικό περιβάλλον αριστείας, το οποίο αξιοποιεί τις ερευνητικές υποδομές του ΑΠΘ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, διευρύνει τη συνέργεια του Πανεπιστημίου με την Κοινωνία και συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

 

Στόχοι

Η επίτευξη της αποστολής του ΚΕΔΕΚ, επιδιώκεται μέσω της εκπλήρωσης των παρακάτω στόχων:

  • Εκπόνηση διεπιστημονικής έρευνας που βρίσκεται στην πρωτοπορία της επιστήμης στους επτά ερευνητικούς τομείς και σε άξονες αιχμής
  • Ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας
  • Μετάδοση της γνώσης και μεταφορά της τεχνολογίας που δημιουργείται στο ΚΕΔΕΚ σε κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς
  • Επίτευξη υψηλής εξωτερικής χρηματοδότησης
  • Προσέλκυση των ικανότερων νέων ερευνητών από την Ελλάδα (μειώνοντας την διαρροή τους στο εξωτερικό) και από άλλες χώρες
  • Βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ευημερίας της περιφέρειας, της χώρας και της ευρύτερης περιοχής
  • Δημιουργία παράδοσης διεπιστημονικής έρευνας