2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων στο ΚΕΔΕΚ

Η Επιτροπή ΚΕΔΕΚ ανακοίνωσε στις 27 Απριλίου 2016 τη δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων στο ΚΕΔΕΚ.

Η πρόσκληση αφορούσε στην υποβολή προτάσεων για ένταξη διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων:

(α) Eρευνητικών δραστηριοτήτων

(β) 'Iδρυσης Κεντρικών Εργαστηριακών Υποδομών και

(γ) Παροχής Υπηρεσιών

 

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων έληξε την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016.

 

Υποβλήθηκαν 14 προτάσεις.

 

Συνημμένα αρχεία: