Ποιος είναι ο σκοπός του ΚΕΔΕΚ;

Η υποστήριξη με άρτιες τεχνολογικά υποδομές και υψηλής ποιότητας διοικητικές υπηρεσίες, διεπιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων μεγάλης εμβέλειας, που μπορούν να συσπειρώσουν μεγάλο αριθμό κατευθύνσεων και να παράξουν κοινωνικά χρήσιμα προϊόντα σε τοπικό, εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο.