Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο ΚΕΔΕΚ;

Στο Κέντρο συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες που εκπονούν διεπιστημονική και συνεργατική έρευνα υψηλότατου επιπέδου, για την αρτιότερη εκτέλεση της οποίας απαιτείται εγκατάσταση των ερευνητών σε κοινό χώρο που διαθέτει ανάλογων προδιαγραφών τεχνολογική υποδομή και υποστήριξη.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Ένταξης Έργων του ΚΕΔΕΚ, προκειμένου ένα ερευνητικό έργο να ενταχθεί σε αυτό, θα πρέπει να είναι:

  • (α) διεπιστημονικού χαρακτήρα και
  • (β) χρηματοδοτούμενο (κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης) ή να επίκειται χρηματοδότηση από εθνικό ή διεθνή φορέα (ΕΕ, διακρατική συμφωνία).