Ποιες οι διαδικασίες συμμετοχής στο ΚΕΔΕΚ;

Προκειμένου ένα ερευνητικό έργο να ενταχθεί στο ΚΕΔΕΚ, θα πρέπει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου να υποβάλλει σχετική αίτηση, η οποία θα αξιολογηθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΚΕΔΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Ένταξης Έργων.