Καλωσορίσατε στο ΚΕΔΕΚ

Το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας

H έναρξη της λειτουργίας του ΚΕΔΕΚ, τον Φεβρουάριο του 2014, σηματοδοτεί την επιδίωξη του ΑΠΘ να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της έρευνας για την ανάπτυξη της χώρας και να διαμορφώσει νέες πιο αποτελεσματικές δομές διεπιστημονικής συνεργασίας. Με αυτό τον τρόπο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ως κύριος ερευνητικός εταίρος στον χώρο της Βόρειας Ελλάδας, θα συνεχίσει να πρωτοπορεί στην παραγωγή νέας γνώσης με καινοτομικές δράσεις σε μεγάλο εύρος θεματικών πεδίων, απαντώντας στις προκλήσεις της νέας χρηματοδοτικής περιόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηρίζοντας, παράλληλα, την αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλος στόχος του νέου αυτού εγχειρήματος του ΑΠΘ είναι να εγκαινιάσει νέες λειτουργικές δομές που θα ενθαρρύνουν τη συνεργατική δράση επιστημόνων και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των μεγάλων πειραματικών διατάξεων που διαθέτει το Πανεπιστήμιο, για τη μέγιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων του.

 

Αποστολή του ΚΕΔΕΚ είναι η προώθηση και ανάπτυξη διεπιστημονικής έρευνας στην πρωτοπορία της επιστήμης σε ένα ανοικτό και συνεργατικό περιβάλλον αριστείας, το οποίο αξιοποιεί τις ερευνητικές υποδομές του ΑΠΘ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, διευρύνει τη συνέργεια του Πανεπιστημίου με την Κοινωνία και συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.